LỄ HỘI

  • LỄ HỘI THAT LUANG ĐẬM CHẤT VĂN HÓA LÀO
    Hàng năm vào trung tuần tháng 12 Phật lịch, người dân Lào lại đổ về thủ đô Vientiane tham gia Boun That Luang, một lễ hội Phật giáo và cũng là dịp lễ quốc gia…