ĐẶC SẢN

  • LẠP - MÓN ĂN MAY MẮN XỨ LÀO
    “Lạp” trong ngôn ngữ Lào có nghĩa là lộc, sự may mắn, một món ăn giản dị gần gũi với đời sống của người dân Lào hiền hòa, thể hiện lời cầu chúc may mắn và bình an…